ALGEMENE VOORWAARDEN

1.    Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn vrijblijvend op al onze aanbiedingen en maken deel uit van verkoop en levering van al onze goederen.
1.2    Afwijkingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.

2.    Aanbiedingen
2.2    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven.
2.3    De aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
         De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW,  tenzij anders aangegeven.
2.4    De koper heeft de offerte  tijdig geaccepteerd, indien zijn desbetreffend bevestigende bericht (schriftelijk, telefonisch, mondeling of per email) de verkoper voor 24.00 uur van de laatste dag van
         die week bereikt.

3.    Orderbevestigingen
3.1    Orders dienen door middel van ondertekening van het formulier en opgemaakt in tweevoud (één voor de opdrachtgever en één voor ALFA Trading) te worden bevestigd.
3.2    Indien de order door de opdrachtgever wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ondertekening geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen binden.
3.3    Bij de termijnen gesteld in dit artikel zijn de zondagen en algemeen erkende feestdagen niet inbegrepen.

4. Levering
4.1    Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af atelier van ALFA Trading.
4.2    De Wederpartij is verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
         beschikking wordt gesteld.
4.3    Indien de goederen niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, dan is door hem aan de leveringstermijn voldaan, door de
         goederen ter beschikking van de koper te houden.
4.4    De producten moeten binnen de daarbij bepaalde termijn doch in elk geval binnen zes maanden, geheel afgenomen zijn. Bij gebreke daarvan worden de producten  door de verkoper
         gefactureerd aan de koper en voor diens rekening opgeslagen.
4.5    Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te
         worden gesteld.
4.6    Retourzendingen moeten behoorlijk verpakt zijn. Geschieden zij zonder geldige reden dan komen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
4.7    Leveringen met een goederenbedrag onder de €500,- exclusief  BTW geschieden onder
         rembours.
4.8    Bij leveringen met een goederen bedrag onder de €250,- exclusief BTW worden €25,- administratie en verzenkosten in rekening gebracht.
4.9    Bij een goederenbedrag boven de €750,- exclusief BTW worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.    Deel leveringen
5.1    Het is ALFA Trading toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is ALFA
         Trading bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.    Monsters, Modellen
6.1  Indien door ALFA Trading een monster of model is getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster/model afwijken, tenzij
       uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of model.

7.    Beëindiging van de overeenkomst, order
7.1    De vorderingen van ALFA Trading zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) Indien na het sluiten van de overeenkomst aan ALFA Trading omstandigheden ter kennis
    komen die ALFA Trading goede grond geven te vrezen, dat de koper niet aan zijn  
    verplichtingen zal voldoen.
b) Indien ALFA Trading de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
    zekerheid te stellen voor de nakoming en de ze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is ALFA Trading bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Één en ander onverminderd het recht van ALFA Trading vergoeding te vorderen.
7.2    Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal,  waarvan ALFA Trading zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ALFA Trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.    Garantie
8.1    ALFA Trading garandeert, dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricage fouten gedurende een periode van drie maanden (tenzij anders overeengekomen) na levering.
8.2    Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is de verkoper verplicht binnen dertig dagen nadat de koper hem het gebrek toont de zaak te herstellen.
8.3    De verkoper kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen.
8.4    De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
a) de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde
    gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding  
    te rechtvaardigen.
b) de koper aantoont, dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze
    niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of    
    ontbinding rechtvaardigen.
8.5    De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt ondermeer verstaan: scheuren en beschadigen door middel van overbelasting en oneigenlijk gebruik.
8.6    De koper dient aan te tonen, dat de zaak binnen de garantie termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type of model van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

9.    Eigendomsvoorbehoud
9.1    De door ALFA Trading geleverde zaken blijven het eigendom van
ALFA Trading totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ALFA Trading gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
b) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door
    ALFA Trading verrichte of verrichten diensten.
c) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koop-
    overeenkomst(en).
9.2    Door ALFA Trading afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
9.3    Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ALFA Trading gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
9.4    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht ALFA Trading, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.  
De koper verplicht zich op eerste verzoek van ALFA Trading:
a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
    houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van
    deze verzekering ter inzage te geven;
b) alle aanspraken van de verkoper op verzekeraars met betrekking tot de onder
    eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ALFA Trading op de manier
    die wordt voorgeschreven in art. 3:329 BW;
c) de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van
    onder eigendomsvoorbehoud door ALFA Trading geleverde zaken te
    verpanden aan ALFA Trading op de manier die wordt voorgeschreven
    in art. 3:329 BW;
d) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van
    die wordt voorgeschreven in art. 3:329 BW;
e) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die
    ALFA Trading ter bescherming van haar eigendomsrecht met
    betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de
    normale uitoefening van haar bedrijf.

10.    Gebreken; Klachttermijnen
10.1    De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig  daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a) of de zaken juist zijn geleverd;
b) of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de
    hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien
    deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik       
    en/of handelsdoeleinden.
10.2    Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de koper deze binnen tien dagen na aflevering aan ALFA Trading te melden.
10.3    Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen drie dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan ALFA Trading.
10.4    Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming ALFA Trading worden geretourneerd.

11.    Betaling
11.1    Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
11.2    Betaling dient te geschieden;
a) door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van ALFA Trading Import
     Export;
b) door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar:
    IBAN nr. NL77 INGB 0009 2685 36 t.n.v. ALFA Trading.
    Indien de koper niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, wordt hij
    geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ALFA Trading, zonder dat daartoe enige
    sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om aan de koper een rente ad 1% per
    maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele
    voldoening, een en ander onverminderd de ons verdere toekomende rechten.
11.3    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.4    Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

12.    Incassokosten
12.1    Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de koper.
12.2    De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uispraak van kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

13.    Aansprakelijkheid
13.1    Voor gebreken in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in art. 8 (garantie) van deze voorwaarden.
13.2    ALFA Trading is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ALFA Trading of haar leidinggevende ondergeschikten.
13.3    Overigens is de aansprakelijkheid van ALFA Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
13.4    Indien ALFA Trading door de koper geleden aansprakelijk zijn, dan bedraagt onze vergoedingsplicht nimmer meer dan de netto factuurwaarde van hetgeen dat geleverd had moeten worden, resp. is geleverd en onder alle omstandigheden maximaal het bedrag, dat door onze verzekeringsmaatschappij ter zake wordt vergoed.
13.5    Indien ALFA Trading door de koper uit andere hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als hiervoor in dit artikel is omschreven.

14.    Artikel
14.1    Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ALFA Trading zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
a) stakingen in andere bedrijven dan die van ALFA Trading;
b) wilde stakingen of politieke staking in het bedrijf van ALFA Trading;
c) een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand
    brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
d) niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan  ALFA Trading afhankelijk is;
e) algemene vervoersproblemen.
14.2    ALFA Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ALFA Trading, haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ALFA Trading opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht, nakoming van de verplichtingen door ALFA Trading niet mogelijk is, langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoedingen bestaat.
14.4    Indien ALFA Trading bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15.    Geschilbeslechting
15.1    In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle. ALFA Trading blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de, volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

16.    Toepasselijk recht
16.1    Op elke overeenkomst tussen ALFA Trading  en de koper is Nederlands recht van toepassing

17.    Wijziging van voorwaarden
17.1    ALFA Trading is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijstip van inwerktreden. ALFA Trading zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerktreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Accept Site use cookies